Адреса: 61153, м. Харків, пр. Ювілейний, 52-А

Перелік
наукових фахових видань України,
в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук

 

Затверджено
наказами Міністерства освіти і науки України
від 25.01.2013 № 54
від 25.04.2013 № 463
від 31.05.2013 № 654
від 04.07.2013 № 893
від 10.10.2013 № 1411
від 21.11.2013 № 1609
від 17.01.2014 № 41
від 14.02.2014 № 153
від 15.04.2014 № 455
від 26.05.2014 № 642
від 04.07.2014 № 793
від 29.09.2014 № 1081
від 06.11.2014 № 1279

 

Назва видання

Засновник
(співзасновники)

Галузь науки

Дата включення,
поновлення (внесення змін)

1.

Актуальні питання медичної науки та практики

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

медичні
(теоретична медицина)

06.11.2014

2.

Актуальні проблеми нефрології

Національний медичний університет
ім. О.О. Богомольця МОЗ України

медичні

 

3.

Архів офтальмології України
Архив офтальмологии Украины
Archive of Ukrainian ophtdalmology

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

медичні

04.07.2014

4.

Астма і алергія
Астма и алергія
Asthma and allergy

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»,
Асоціація спеціалістів з проблем бронхіальної астми та алергії України

медичні

15.04.2014

5.

Буковинський медичний вісник

Буковинський державний медичний університет МОЗ України

медичні

06.11.2014

6.

Вісник Клубу Панкреатологів.
Вестник Клуба Панкреатологов

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького
Всеукраїнська громадська організація «Український Клуб Панкреатологів», Гуляєв Р.Ю.

медичні

14.02.2014

7.

Вісник проблем біології і медицини

Українська академія наук
Українська медична стоматологічна академія

медичні
біологічні

29.09.2014

8.

Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Психологія»

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

психологічні

29.09.2014

9.

Екстрена медицина: від науки до практики

ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»,
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ТОВ «Професійні видання Східна Європа»

медичні

06.11.2014

10.

Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України,
ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»,
Всеукраїнська громадська асоціація «Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»

медичні

21.11.2013

11.

Журнал вушних, носових і горлових хвороб.
Журнал ушных, носовых и горловых болезней

Міністерство охорони здоров’я України,
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»

медичні

06.11.2014

12.

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень
Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований
Journal of Clinical and Experimental Medical Researches

Сумський державний університет

медичні

04.07.2014

13.

Запорожский медицинский журнал
Zaporozhye medical journal

Запорізький державний медичний університет

медичні

29.09.2014

14.

Інновації в стоматології
Инновации в стоматологии
Innovations in Stomatology

Державна установа «Інститут стоматології НАМН України»

медичні

04.07.2014

15.

Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

медичні

29.09.2014

16.

Клінічна стоматологія

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»

медичні

06.11.2014

17.

Клінічна та експериментальна патологія

Буковинський державний медичний університет МОЗ України

медичні

06.11.2014

18.

Клінічна фармація.
Клиническая фармация.
Clinical pharmacy

МОЗ України,
ДП «Державний фармакологічний центр Міністерства охорони здоров’я України»,
Національний фармацевтичний університет

медичні,
фармацевтичні

04.07.2014

19.

Клітинна та органна трансплантологія.
Клеточная и органная трансплантология.
Cell and Organ Transplantology

ТОВ «Інститут клітинної терапії»

медичні
біологічні

06.11.2014

20.

Лучевая диагностика, лучевая терапия

ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»

медичні

06.11.2014

21.

Львівський клінічний вісник

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького,
Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавництво «Кирилиця»

медичні

04.07.2014

22.

Львівський медичний часопис.
Acta Medical Leopoliensia.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України

медичні

04.07.2014

23.

Медична гідрологія та реабілітація

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Закрите акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів «Трускавецькурорт»

медичні

06.11.2014

24.

Межведомственный медицинский журнал «Наука и практика»

Національна академія медичних наук України,
Благодійна організація «Фонд підтримки національної безпеки України»

медичні

04.07.2014

25.

Міжнародний ендокринологічний журнал
Международный эндокринологический журнал
International journal of endocrinology

Буковинський державний медичний університет,
громадянин України – Заславський О.Ю.

медичні

15.04.2014

26.

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина

Ужгородський національний університет

медичні

06.11.2014

27.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки

Херсонський державний університет

психологічні

04.07.2014

28.

Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина

ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»,
Всеукраїнська громадська організація Асоціація неонатологів України

медичні

04.07.2013

29.

Онкологія
Онкология

НАН України,
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кравецького НАН України,
ТОВ «Моріон»

біологічні

15.04.2014

30.

Ортопедія, травматологія та протезування,
Ортопедия, травматология и протезирование

Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України

медичні

04.07.2014

31.

Освіта та розвиток обдарованої особистості

Національна академія педагогічних наук України,
Інститут обдарованої дитини НАПН України,
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

психологічні

17.01.2014

32.

Патологія
Patdologia

Запорізький державний медичний університет

медичні

29.09.2014

33.

Пластична, реконструктивна і естетична хірургія.
Пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургия.
Plastic, reconstructive and aestdetic surgery

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,
Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів

медичні

06.11.2014

34.

Практична психологія та соціальна робота

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України,
ТОВ «СОЦИС-ПРЕС»

психологічні

29.09.2014

35.

Проблеми ендокринної патології
Проблемы эндокринной патологии

Національна академія медичних наук України,
МОЗ України,
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»

медичні

29.09.2014

36.

Проблеми радіаційної медицини та радіобіології
Problems of radiation medicine and radiobiology

ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»

медичні
біологічні

29.09.2014

37.

Проблеми сучасної психології

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України,
ВНЗ «Запорізький національний університет»

психологічні

29.09.2014

38.

Психологія і особистість

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,
Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

психологічні

15.04.2014

39.

Психологія особистості

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника

психологічні

04.07.2013

40.

Репродуктивна ендокринологія
Репродуктивная эндокринология
Reproductive endocrinology

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»,
МОЗ України,
ТОВ «ТРИЛИСТ»

медичні

15.04.2014

41.

Ринологія

ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»

медичні

06.11.2014

42.

Світ медицини та біології

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України,
Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань,
Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України»

медичні,
біологічні
(за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00, 03.00.04)

06.11.2014

43.

Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки
Современные проблемы токсикологии, пищевой и химической безопасности
Modern problems of toxicology, food and chemical safety

Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І. Медведя МОЗ України»

медичні
біологічні

04.07.2014

44.

Український журнал з проблем медицини праці

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

медичні,
біологічні

04.07.2014

45.

Український ревматологічний журнал

Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України

медичні

04.07.2013

46.

Фармакологія та лікарська токсикологія
Pharmacology and Drug Toxicology

HАМН України,
ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»,
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»,
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України»

біологічні,
медичні,
фармацевтичні

04.07.2014

 

Затверджено постановами
президії ВАК України
від 27.05.2009 р. № 1-05/2
від 08.07.2009 р. № 1-05/3
від 14.10.2009 р. № 1-05/4
від 18.11.2009 р. № 1-05/5
від 16.12.2009 р. № 1-05/6
від 10.02.2010 р. № 1-05/1
від 10.03.2010 р. № 1-05/2
від 14.04.2010 р. № 1-05/3
від 26.05.2010 р. № 1-05/4
від 01.07.2010 р. № 1-05/5
від 06.10.2010 р. № 1-05/6
від 06.10.2010 р. № 3-05/6
від 10.11.2010 р. № 1-05/7
від 10.11.2010 р. № 2-05/7
від 22.12.2010 р. № 1-05/8
від 26.01.2011 р. № 1-05/1
від 23.02.2011 р. № 1-05/2
від 30.03.2011 р. № 1-05/3
від 22.04.2011 р. № 1-05/4
від 31.05.2011 р. № 1-05/5

 

Назва видання

Засновник (співзасновники)

Галузь науки

Дата включення (внесення змін)

1.

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України

 

медичні

27.05.09

2.

Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

медичні,
фармацевтичні

06.10.10

3.

Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики

Луганський державний медичний університет МОЗ України

медичні,
біологічні(за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)

10.03.10
14.04.10

4.

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами

ВНЗ “ Відкритий міжнародний університет розвитку людини
Інститут вищої освіти АПН України, Інститут спеціальної педагогіки АПН України

педагогічні,
психологічні

10.02.10

5.

Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України

Інститут психології ім. Г.С. Костюка Академії педагогічних наук України

психологічні

01.07.10

6.

Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціологічні,
психологічні,
педагогічні

22.12.10
31.05.11

7.

Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії

ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України

медичні

18.11.09

8.

Актуальні проблеми транспортної медицини

ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України,
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України

медичні,
біологічні (за групами спеціальностей  14.01.00-14.03.00)

14.10.09

9.

Архів клінічної та експериментальної медицини.
Архив клинической и экспериментальной медицины.
Archives of clinical and experimental medicine

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

медичні

10.02.10

10.

Архів клінічної медицини

Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України

медичні

10.11.10

11.

Біль, знеболювання і інтенсивна терапія

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України,
Асоціація анестезіологів України

медичні

10.02.10

12.

Біологічні студії.
Studiabiologica

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

біологічні

27.05.09

13.

Біологія та валеологія

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МОН України

біологічні

18.11.09

14.

Біологія тварин

Інститут біології тварин УААН

біологічні,
ветеринарні,
сільськогосподарські

16.12.09
01.07.10

15.

Біотехнологія
Биотехнология
Biotechnology
Biotechnologia Acta(Біотехнологія)

НАН України, Інститут  біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

біологічні

27.05.09
(зі змінами від 25.04.13  № 463)

16.

Військова медицина України

Міністерство оборони України

медичні

16.12.09

17.

Вісник Вінницького національного медичного університету

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

медичні

14.10.09

18.

Вісник гігієни та епідеміології.
Вестникгигиеныи эпидемиологии.
VestnikofHygieneand Epidemiology

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція

медичні

10.02.10

19.

Вісник Дніпропетровського університету.  Серія: біологія, медицина.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

біологічні,
медичні

26.01.11

20.

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Педагогіка, психологія

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

психологічні

22.12.10

21.

Вісник Запорізького національного університету.
Біологічні науки

ДВНЗ “Запорізький національний університет” МОН України

біологічні

01.07.10

22.

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

біологічні

10.02.10

23.

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
Медико-біологічні науки

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України

медичні,
біологічні (група спеціальностей 14.01.00-14.03.00)

06.10.10
10.11.10

24.

Вісник Львівського університету. Серія: біологічна

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

біологічні

27.05.09

25.

Вісник морфології

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

медичні,
біологічні

14.10.09

26.

Вісник наукових досліджень

ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського” МОЗ України

медичні

14.04.10

27.

Вісник Національної академії оборони України
(Вісник Національного університету оборони)

Національна академія оборони України Міністерства оборони України
(Національний університет оборони)

педагогічні,
психологічні

16.12.09
01.07.10

28.

Вісник невідкладної і відновної медицини.
Вестник неотложной и восстановительной медицины

Національнаакадемія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України, ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України

медичні

22.12.10

29.

Вісник Одеського національного університету. Біологія

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України

біологічні

14.10.09

30.

Вісник ортопедії, травматології та протезування

ДУ “Інститут травматології та ортопедії АМН України”,
ВГО “Українська асоціація ортопедів-травматологів”,
ВГО “Українська асоціація спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії”

медичні

14.04.10

31.

Вісник психіатрії та психофармакотерапії

Одеська обласна асоціація психіатрів,
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, Одеський державний медичний університет МОЗ України

медичні

27.05.09

32.

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України

ДУ “Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України”, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України

медичні

14.04.10

33.

Вісник стоматології

ДУ “Інститут стоматології АМН України”,
Асоціація стоматологів України, Одеська обласна клінічна стоматологічна поліклініка

медичні

01.07.10

34.

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень
Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований
Journal of Clinical and Experimental Medical Researches
(Вісник Сумського державного університету. Серія «Медицина»)

Сумський державний університет МОН України

медичні

08.07.09
(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

35.

Вісник фармації
Newsofpharmacy

МОЗ України,
Національний фармацевтичний університет

медичні,
фармацевтичні

01.07.10 16.12.09

36.

Вісник Харківського національного університету
Серія “Медицина”

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України

медичні

14.10.09

37.

Вісник Черкаського університету. Серія: біологічні науки

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України

біологічні

10.03.10

38.

Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка.
Серія: психологічні науки

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка  МОН України

психологічні

01.07.10

39.

Галицький лікарський вісник

Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України

медичні

10.11.10

40.

Гастроентерологія

Інститут гастроентерології НАМН України, Українська гастроентерологічна асоціація

медичні

10.11.10

41.

Гематологія і переливання крові

ДУ “Інститут гематології та трансфузіології” HАМН України

медичні,
біологічні

10.02.10

42.

Гепатологія

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, Благодійний фонд “Антигепатичний Центр ім. С.П. Боткіна

медичні

26.05.10

43.

Гігієна населених місць

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва HАМН України

медичні,
біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)

10.03.10

44.

Ґрунтознавство.
Почвоведение.
SoilScience

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України, ТОВ “Агентство “Телепресінформ”

біологічні

08.07.09

45.

Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология

Асоціація дерматологів, венерологів та косметологів Дніпропетровщини

медичні

23.02.11

46.

Дерматологія та венерологія.
Дерматология и венерология

Український науково-дослідний інститут дерматології та венерології НАМН України

медичні

01.07.10

47.

Довкілля та здоров'я

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва НАМН України

медичні,
біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)

14.10.09

48.

Досягнення біології та медицини.
Достижения биологии и медицины.
Achievements of biology and medicine

НАН України, АМН України, Одеський державний медичний університет МОЗ України

медичні,
біологічні

27.05.09

49.

Екологія і ноосферологія.
Экология и ноосферология.
Ecology and noospherology

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України, ТОВ “Агентство “Телепресінформ”

біологічні

08.07.09

50.

Експериментальна і клінічна медицина

Харківський національний медичний університет МОЗ України

медичні

26.05.10

51.

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, Державне підприємство ” Всеукраїнське спеціалізоване видавництво “ Світ ”

медичні,
біологічні

14.10.09

52.

Ендокринологія.
Endocrinology

ДУ “ Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка  HАМН України»

медичні,
біологічні

08.07.09

53.

Журнал Академії медичних наук України

Національна академія медичних наук України

медичні

08.07.09

54.

Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, ГО “Асоціація дерматовенерологів та косметологів Донецької області “ Здоровий світ ”

медичні

10.02.10

55.

Журнал практикуючого психолога.
Журнал практикующего психолога

Київський національний лінгвістичний університет

психологічні

22.12.10

56.

Журнал психіатрії та медичної психології

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

медичні

14.04.10

57.

Загальна патологія та патологічна фізіологія

Луганський державний медичний університет МОЗ України

медичні,
біологічні

10.02.10

58.

Заповідна справа
(Заповідна справа в Україні)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(Канівський природний заповідник)

біологічні

10.03.10
(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

59.

Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
"Проблеми загальної та педагогічної психології"

Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України

психологічні

10.03.10

60.

Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні та психологічні науки

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

педагогічні,
психологічні

26.05.10

61.

Збірник наукових праць
“Проблеми сучасної психології”

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України, Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України

психологічні

27.05.09

62.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

медичні,
фармацевтичні

10.02.10

63.

Здобутки клінічної і експериментальної медицини

ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського” МОЗ України

медичні,
біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00),
фармацевтичні

14.04.10

64.

Здоров'я жінки
Здоровье женщины

МОЗ України,
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України,
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології HАМН України»,
ДНДУ “Український інститут громадського здоров'я  МОЗ України»

медичні

27.05.09

65.

Здоровье мужчины

Інститут урології HАМН України, ТОВ “Видавничий дім та рекламна агенція “Професіонал”

медичні

27.05.09

66.

Здоровье ребёнка.
Здоров'я дитини.
Child's Health

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

медичні

10.02.10

67.

Імунологія та алергологія: наука і практика

Українське товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації, ДУ "Інститут урології HАМН України"

медичні,
біологічні (медико-біологічні спеціальності)

01.07.10

68.

Інфекційні хвороби. Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал

ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачовського” МОЗ України,
ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського” HАМН України

медичні

26.05.10

69.

Клінічна анатомія та оперативна хірургія

Буковинський державний медичний університет МОЗ України

медичні

14.10.09

70.

Клінічна інформатика і Телемедицина.
Клиническая информатика и Телемедицина.
Clinical Informatics and Telemedicine

ГО “Українська Асоціація Комп'ютерна Медицина”, ТОВ “Інститут медичної інформатики і Телемедицини”

медичні,
фармацевтичні
біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00),

технічні

10.02.10
14.04.10
26.05.10

71.

Клінічна онкологія

Національний інститут раку, ТОВ “Моріон”

медичні

22.04.11

72.

Клінічна та експериментальна патологія

Буковинський державний медичний університет МОЗ України

біологічні

14.10.09

73.

Клінічна фармація.
Клиническая фармация.
Clinical pharmacy

МОЗ України, ДП „Державний фармакологічний центр Міністерства охорони здоров’я України”,  Національний фармацевтичний університет

медичні,
фармацевтичні

14.10.09

74.

Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація
ClinicalPharmacy, Pharmacotderapy & Medical Standardization

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

медичні,
фармацевтичні

14.04.10

75.

Клінічна хірургія
Клиническая хирургия

МОЗ України, Асоціація хірургів України, Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова

медичні

10.02.10

76.

Кримський терапевтичний журнал. Крымский терапевтический журнал.

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України

медичні

10.11.10

77.

Кровообіг та гемостаз.
Кровообращение и гемостаз.
Circulation and haemostatic

Інститут геронтології Академії медичних наук України, Українська асоціація “ Мікроциркуляція, гемореологія, тромбоутворення

медичні

01.07.10

78.

Ліки України

ТОВ „Медікс”,

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України

медичні,
фармацевтичні

08.07.09

79.

Літопис травматології та ортопедії

МОЗ України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Українська асоціація травматологів-ортопедів

медичні

16.12.09

80.

Медико-соціальні проблеми сім'ї

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

медичні

10.02.10

81.

Медична інформатика та інженерія.
Медицинская информатика и инженерия.
Medical Informatics and Engineering.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України,
 ДВНЗ “ Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

медичні,
біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)

27.05.09

82.

Медична психологія
Медицинская психология

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харківське медичне товариство

психологічні,
медичні

18.11.09
16.12.09

83.

Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія

Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології, ГО “ Фахівці у галузі природних лікувальних ресурсів ”

медичні

06.10.10

84.

Медична хімія

ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського” МОЗ України

медичні,
біологічні

14.04.10

85.

Медичні перспективи

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України

медичні

10.02.10

86.

Медицина невідкладних станів.
Медицина неотложных состояний.
Emergency medicine

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України »

медичні

23.02.11

87.

Медицина сьогодні і завтра
Медицина сегодняи завтра

Харківський національний медичний університет МОЗ України

медичні

10.03.10

88.

Медицина транспорту України
Медицина транспорту Украины
Medicine of the Ukrainian transport

Міністерство транспорту та зв'язку України,
Державна адміністрація залізничного транспорту України /Укрзалізниця/,
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
 ТОВ “ВІТ-А-ПОЛ”

медичні

26.05.10

89.

Міжнародний медичний журнал
Международный медицинский журнал

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харківське медичне товариство

медичні,
психологічні

18.11.09
10.03.10

90.

Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України

педагогічні,
психологічні,
соціологічні

10.11.10

91.

Міжнародний неврологічний журнал.
Международный неврологический журнал.
International Neurological Journal

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

медичні

10.02.10

92.

Мікробіологічний журнал.
Микробиологический журнал.
Mikrobiologichny Zhurnal

Національна академія наук України, Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України, Національний аграрний університет

медичні,
біологічні

14.10.09

93.

Мікробіологія і біотехнологія

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МОН України

біологічні

27.05.09

94.

Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика
(Навчання і виховання обдарованої особистості: теорія і практика)

Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України
(Інститут обдарованої дитини НАПН України)

педагогічні,
психологічні

22.12.10
(зі змінами від 04.07.13 № 893)

95.

Наука і освіта

Південний науковий центр Національної академії педагогічних наук України

педагогічні,
психологічні

06.10.10
10.11.10

96.

Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки

Волинський національний університет імені Лесі Українки МОН України

біологічні

26.05.10

97.

Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

медичні

18.11.09

98.

Науковий вісник Чернівецького національного університету. Біологія (Біологічні системи)

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

біологічні

10.02.10

99.

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Біологія

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України

біологічні

10.03.10

100.

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Корекційна педагогіка та психологія

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України

психологічні

01.07.10

101.

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія: Психологічні науки

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України

психологічні

14.04.10

102.

Наукові записки НаУКМА. Серія: Біологія та екологія

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

біологічні

31.05.11

103.

Наукові студії із соціальної та політичної психології

Інститут соціальної та політичної психології АПН України

психологічні

26.05.10

104.

Науково-практичний журнал “Архів психіатрії”

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

медичні

26.05.10

105.

Нейронауки: теоретичні та клінічні аспекти.
Нейронауки: теоретические и клинические аспекты.
Neuroscience theoretical and clinical aspects

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

медичні

10.02.10

106.

Нейрофізіологія
Нейрофизиология
Neurophysiology

Національна академія наук України, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця

біологічні,
медичні

30.03.11

107.

Новини стоматології

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, ТОВ “Галдент” /ЛТД/

медичні

10.02.10

108.

Одеський медичний журнал

МОЗ України, Одеський національний медичний університет МОЗ України

медичні,
біологічні,
фармацевтичні

27.05.09
31.05.11

109.

Онкологія.
Онкология

Національна академія наук України, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, ТОВ “Моріон”

медичні

31.05.11

110.

Офтальмологічний журнал
Офтальмологический журнал
Journal of Ophthalmology (Ukraine)
(Офтальмологический журнал.
Офтальмологічний журнал)

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України», Товариство офтальмологів України(Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України, Товариство офтальмологів України,
Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова)

медичні

01.07.10
(зі змінами від 15.04.2014 № 455)

111.

Перинатологія та педіатрія.
Перинатология и педиатрия

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології HАМН України”

медичні

26.05.10

112.

Перспективи медицини та біології

Луганський державний медичний університет МОЗ України

медичні,
біологічні (14.01.00-14.03.00 спеціальності)

10.11.10

113.

Питання експериментальної та клінічної медицини

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

медичні

10.02.10

114.

Практична медицина
Виключено з Переліку на підставі наказу від 04.07.2013 № 893

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України,

медичні

14.04.10

115.

Проблеми безперервної медичної освіти та науки

Харківська медична академія післядипломної освіти

медичні

31.05.11

116.

Проблеми військової охорони здоров'я

Українська військово-медична академія

медичні,
фармацевтичні

10.03.10

117.

Проблеми екології та медицини.
Проблемы экологии и медицины.
Medical and ecological problems

ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»  МОЗ України,
Українська Академія наук національного прогресу

медичні

18.11.09

118.

Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону

Донецький національний університет МОН України

біологічні

26.05.10

119.

Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології

Луганський державний медичний університет МОЗ України

медичні,
біологічні,
фармацевтичні

14.10.09

120.

Проблеми екстремальної та кризової психології

Університет цивільного захисту України МНС України

психологічні

10.02.10

121.

Проблеми ендокринної патології.
Проблемы эндокринной патологии

HАМН України, МОЗ України, Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України

біологічні

08.07.09

122.

Проблеми клінічної педіатрії

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України

медичні

18.11.09

123.

Проблеми кріобіології  і кріомедицини
Проблемы криобиологии и криомедицины
Problems of Cryobiology and Cryomedicine
(Проблеми кріобіології.
Проблемы криобиологии)

Національна академія наук України, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

медичні,
біологічні

10.02.10
(зі змінами від 25.04.13  № 463)

124.

Проблеми остеології.
Проблемы остеологии

Українська Асоціація остеопорозу

медичні

26.01.11

125.

Проблеми сучасної медичної науки та освіти.
Проблемы современной медицинской науки и образования(до 31.05.11)

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, ТОВ “Видавництво ФОЛІО”

медичні

14.10.09

126.

Проблемы старения и долголетия

ДУ «Інститут геронтології» HАМН України

медичні,
біологічні

14.10.09

127.

Проблеми харчування

ДП «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя » МОЗ України

медичні,
біологічні

18.11.09

128.

Профілактична медицина (епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, паразитологія, інфекційні хвороби)
Preventive medicine (epidemiology, microbiology, virology, parasitology, infectious diseases)

ДУ “ Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Академії медичних наук України ”

медичні

10.02.10

129.

Психічне здоров'я

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,
Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня №1

медичні

01.07.10

130.

Психологія і суспільство

Тернопільський національний економічний університет МОН України

психологічні,
соціологічні,
філософські

14.04.10
10.11.10

131.

Репродуктивное здоровье женщины

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Інститут педіатрії, акушерства і гінекології HАМН України, ТОВ “ Видавничий дім та рекламна агенція “ Професіонал ”

медичні

27.05.09

132.

Серце і судини.
Сердце и сосуды.
Heart and Vessels

Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва

медичні

26.05.10

133.

Сімейна медицина

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Українська асоціація сімейної медицини

медичні

10.11.10

134.

Спортивна медицина

Національний університет фізичного виховання і спорту України Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту

медичні

27.05.09

135.

Судово-медична експертиза

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України

медичні

22.12.10

136.

Сучасна гастроентерологія.
Современная гастроэнтерология.
Contemporary gastroenterology

Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України, Інститут гастроентерології НАМН України, ПП „ІНПОЛ ЛТМ”

медичні

10.11.10

137.

Сучасна ортодонтія.
Современная ортодонтия

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, ТОВ «Юнімед»

медичні

26.01.11

138.

Сучасна педіатрія.
Современная педиатрия

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України,
ДУ “ Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України ”

медичні

26.05.10

139.

Сучасна стоматологія.
Современная стоматология

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ТОВ “ Експерт ЛТД”

медичні

10.02.10

140.

Сучасні аспекти військової медицини

Головний військово-медичний клінічний ордена Червоної Зірки центр «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України

медичні

16.12.09

141.

Сучасні інфекції

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, ТОВ “ Медицина України ”

медичні

10.02.10

142.

Сучасні медичні технології.
Современные медицинские технологии

Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України

медичні

14.10.09

143.

Східноєвропейський журнал громадського здоров'я

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

медичні (соціальна медицина)

16.12.09

144.

Таврический журнал психиатрии
Таврійський журнал психіатрії

Кримська республіканська Асоціація психіатрів, психотерапевтів та психологів

медичні

31.05.11

145.

Таврический медико-биологический вестник.
Таврійський медико-біологічний вісник

Кримський науковий центр НАН України і МОН України,
Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгіївського МОЗ України

медичні,
біологічні (групи спеціальностей 14.01.00-14.03.00)

01.07.10
06.10.10

146.

Травма.
Trauma

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

медичні

14.04.10

147.

Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція.
Туберкулез, легочные болезни, ВИЧ-инфекция.
Tuberculosis, Lung diseases, HIV infection

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, ПП «ІНПОЛ ЛТМ»

медичні

22.12.10

148.

Україна. Здоров'я нації

Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України

медичні (соціальна медицина)

26.05.10

149.

Український біофармацевтичний журнал

Національний фармацевтичний університет МОЗ України, ПП “Фармітек”

біологічні,
фармацевтичні

10.02.10

150.

Український біохімічний журнал

НАН України, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

біологічні

26.01.11

151.

Український вісник психоневрології

Державна установа “Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України”

медичні
фармацевтичні

10.03.10
14.04.10

152.

Український журнал дерматології, венерології косметології.
Украинский журнал дерматологии, венерологии, косметологии.
Ukrainian Journal of Dermatology, Venerology, Cosmetology

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України,
Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів і косметологів,
ПП “ІНПОЛ ЛТМ”

медичні

26.05.10

153.

Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва

Луганський державний медичний університет МОЗ України

медичні

08.07.09

154.

Український журнал клінічної та лабораторної медицини

Луганський державний медичний університет МОЗ України

медичні,
біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00),
фармацевтичні

08.07.09

155.

Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії

Український фонд підтримки та розвитку нейроендоскопії та ендоскопічної нейрохірургії

медичні

10.02.10

156.

Український журнал нефрології та діалізу

ДУ «Інститут нефрології HАМН України», Національний нирковий фонд України

медичні,
біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)

18.11.09
14.04.10

157.

Український журнал телемедицини та медичної телематики.
Украинский журнал телемедицины и медицинской телематики.
Ukrainian Journal of Telemedicine and Medical Telematics

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

медичні

26.05.10

158.

Український журнал хірургії. Украинский журнал хирургии.
Ukrainian Journal of Surgery

Асоціація хірургів Донецької області,
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

медичні

27.05.09

159.

Український кардіологічний журнал

ННЦ “ Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска HАМН України

медичні

14.04.10

160.

Український медичний часопис.
Украинский медицинский журнал.
Ukrainian medical journal

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України,

ТОВ “Моріон”

медичні

01.07.10

161.

Український морфологічний альманах

Луганський державний медичний університет МОЗ України, „ Всеукраїнська громадська організація „ Товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України ”

медичні,
біологічні

14.10.09
10.02.10

162.

Український науково-медичний молодіжний журнал.
Украинский научно-медицинский молодежный журнал.
Ukrainian Scientific Medical Youth Journal

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

медичні

22.12.10

163.

Український неврологічний журнал.
Украинский неврологический журнал.
Ukrainian Neurological Journal

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України,

ПП “ІНПОЛ ЛТМ”

медичні

26.05.10

164.

Український нейрохірургічний журнал

Національна академія медичних наук України, Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова АМН України,
ГО “Українська асоціація нейрохірургів”

медичні

10.02.10

165.

Український пульмонологічний журнал.
Украинский пульмонологический журнал

Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України

медичні

22.12.10

166.

Український радіологічний журнал

ДУ “ Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор'єва HАМН України

медичні

14.04.10

167.

Український стоматологічний альманах

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України

медичні

01.07.10

168.

Український терапевтичний журнал.
Украинский терапевтический журнал.
Ukrainian therapeutic Journal

Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України, приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ»

медичні

10.11.10

169.

Університетська клініка.
Университетская клиника.
University Clinic

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

медичні

10.02.10

170.

Урологія

Інститут урології HАМН України, Дніпропетровська державна медична академія

медичні

14.04.10

171.

Фармацевтичний журнал

Національний фармацевтичний університет, ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції», ДП  «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я  України»

медичні (фармакологія),
фармацевтичні

30.03.11

172.

Фармацевтичний часопис

ДВНЗ “ Тернопільський державний університет імені І.Я. Горбачевського « МОЗ України, Національний фармацевтичний університет

фармацевтичні

01.07.10

173.

Фізіологічний журнал

Національна академія наук України,
Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

медичні,
біологічні

01.07.10

174.

Фітотерапія. Часопис

ДП “ Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України ”, ПВНЗ Київський медичний університет УАНМ”

медичні,
фармацевтичні,
біологічні

10.03.10

175.

Фотобіологія та фотомедицина

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна МОН України

медичні,
біологічні,
технічні

10.02.10
10.03.10

176.

Хірургія дитячого віку.
Хирургия детского возраста

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Благодійний фонд допомоги дітям з травмами та хірургічними хворобами “ХІТОД”, Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів

медичні

14.04.10

177.

Хірургія України

Асоціація хірургів-гепатологів України, Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва, ПП “ІНПОЛ ЛТМ”

медичні

26.05.10

178.

Цитологія і генетика
Цитология и генетика
Cytology and Genetics

Національна академія наук України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

біологічні,
медичні

16.12.09
26.05.10

179.

Шпитальна хірургія

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України,
Інститут урології, Інститут нефрології HАМН України,
Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова АМН України,
ДУ “ Інститут нейрохірургії  ім. акад. А.П. Ромоданова HАМН України»,
Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова HАМН України,
ДУ “ Інститут патології крові та транс фузійної медицини HАМН України»,
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

медичні

08.07.09

180.

Щорічник наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України

Асоціація серцево-судинних хірургів України

медичні

14.04.10

181.

Biomedical and biosocial antdropology

Міжнародна академія Інтегративної Антропології, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

медичні,
біологічні (за групами спеціальностей 14.01.00-14.03.00)

14.10.09

182.

Biopolymers and cell

НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

біологічні

18.11.09

183.

Experimental Oncology

Національна академія наук України, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького

медичні

31.05.11

e-max.it: your social media marketing partner

Артериальная гипертензия

Международный эндокринологический журнал

Новости медицины и фармации

Здоровье ребенка

ЛЮБИМОЕ РАДИО

www.radiobells.com #radiobells_script_hash